Έχει κάποιο μαγαζί κάποιο από τα δύο φίλτρα και αν σε ποια τιμή?
Περιλαμβάνονται υλικά ,βάνες ή τίποτα από τα παραπάνω?